เป้าหมายของเราคือต้องการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้นเราจึงมีนโยบายในการคืนสินค้าใดๆก็ตามที่ชำรุด ไม่ตรงแบบ หรือยังไม่เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามอากรแสตมป์ที่ติดอยู่บนกล่องของสินค้าเป็นหลัก) และสินค้าที่จะส่งคืน ต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเงื่อนไขด้านล่าง ดังต่อไปนี้

Heelplus_returnpolicy

ทางเราจะรับคืนสินค้าด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 1.สินค้าชำรุด เสียหาย หรือมีตำหนิ อันเนื่องมาจากทางร้าน หรือระหว่างการขนส่ง

2.สินค้าผิด ไม่ถูกต้องตามรายการที่ลูกค้าสั่ง เช่น สั่งสีขาว ได้สีดำเป็นต้น

3.สินค้าได้ไม่ครบ ชิ้นส่วนของสินค้าขาดหายไป เช่น สั่ง 2 คู่ แต่ได้ แค่ 3 ชิ้น เป็นต้น

4.สินค้าไม่ตรงความต้องการของลูกค้า

5.นอกเหนือจากเหตุผลทั้ง 4 ข้อนี้ ทางร้านไม่ถือว่าอยู่ในเงื่อนไข

 ขั้นตอนการคืนสินค้า

1.สินค้าที่ลูกค้าต้องการส่งคืน ต้องอยู่ในสภาพเดิม 100% พร้อมกับ Packaging

2.ลูกค้าควรถ่ายรูปสินค้าที่ได้รับ เพื่อใช้ยืนยันกับทางร้าน ซึ่งรูปถ่ายเป็นสิ่งสำคัญในการคืนสินค้า

3.แจ้งเหตุผล พร้อมแนบรูปถ่าย แล้วส่งสินค้ากลับมายังร้านโดยลูกค้ารับผิดชอบค่าส่งต้นทาง

4.เมื่อทางร้านได้รับสินค้าแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าว่าอยู่ในสภาพเดิมหรือไม่

5.ในกรณีที่สินค้าอยู่ในเงื่อนไขทีี่สามารถคืนได้ และเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องและดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้า ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3-5 วัน

6.เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด แนะนำลูกค้าศึกษารายละเอียดและวิธีการใช้งานสินค้าให้ถี่ถ้วนอีกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อ หากไม่แน่ใจวิธีการใช้งาน หรือมีข้อสงสัยอื่นๆเพิ่มเติม สามารถขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้ ตามช่องทางที่เราได้แจ้งไว้ ติดต่อเรา